Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť MK-EKO s.r.o, sídlo: Nová 4410/15, 97404, Banská Bystrica – mestská časť Fončorda, IČO: 47458461, DIČ: 2023882201, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: S.r.o., vložka:25161/S (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje produkty a služby, a to formou: odborného školenia, odborných seminárov, odborných workshopov, video školení, videokonferencií, on-line školení a on-line konferencií a vzdelávacích a voľnočasových kurzov. (ďalej len „Produkty a služby“).
 • VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov a  služieb (ďalej len „Užívateľ“ a stanovujú podmienky, za ktorých im Poskytovateľ poskytuje produkty.
 • Poskytovanie služieb týchto produktov a služieb podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a dohľad. Sídlom SOI – ústredný inšpektorát je: Dolná 46, 974 00,Banská Bystrica.

2.ÚVODNÉ USTANOVENIA

  • Poskytovateľ je poskytovateľom vzdelávacích služieb Užívateľovi vo forme odborných školení, odborných seminárov, workshopov, konferencií, videoškolení, videokonferencií, online školení, online konferencií, vzdelávacích a voľnočasových kurzov.
  • Užívateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované Poskytovateľom. Užívateľom je neregistrovaný užívateľ, registrovaný užívateľ alebo kupujúci(ďalej len „užívateľ“).

Neregistrovaný užívateľ je užívateľ, ktorý má prístup k verejne prístupnému obsahu Portálu, ku ktorému sa nevyžaduje registrácia. Registrovaný užívateľ je užívateľ, ktorý má prístup k tej časti Portálu, ku ktorej Poskytovateľ vyžaduje registráciu.

 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.
 • Portál je internetový portál mudresovy.sk
 • Kupujúci – užívateľ, ktorý prejaví záujem o nákup Produktov a služieb formou odoslania formulára na www/podpísanej prihlášky /objednávky prostredníctvom Portálu.
 • Reklamačný poriadok – súhrn pravidiel a podmienok reklamácie vád zo strany užívateľa a spôsob vybavenia reklamácie zo strany poskytovateľa. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste na Portáli.
 • Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku. VOP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z.Z., Obchodného zákonníka, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak je Užívateľ aj spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služby uzavretej so spotrebiteľom, tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a to podľa zákona č. 102/2016 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a Poskytovateľ archivuje zmluvy (objednávky a vyplnené prihlášky) po celú dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 2 roky po jeho skončení).
 • Užívateľ sa je povinný pred začatím využívania služieb – prihlásením sa na vzdelávacie podujatie vyplnením a odoslaním prihlášky alebo vyplnením a odoslaním objednávky online alebo osobne na video školenie, oboznámiť s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas
 • Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, o práve odstúpiť od zmluvy, o zániku práva odstúpiť od zmluvy sú zverejnené na Portáli Poskytovateľa
 • Ďalšou dôležitou súčasťou týchto VOP sú informácie pre všetkých Užívateľov – spotrebiteľov, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.
 • Školenia, video školenia, náplň kurzov a články uvedené, poskytované alebo predávané prostredníctvom Portálu sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Poskytovateľ udeľuje súhlas s používaním autorských diel, ktoré sú umiestnené na Portáli poskytnutím licencie. V prípade kúpy produktu je cena licencie zahrnutá v cene Produktu. Ak je na Portáli umiestnený obsah, ktorý bol vytvorený treťou osobou – autorom, tento udeľuje Poskytovateľovi bezvýhradný súhlas s použitím tohto produktu. Tretia strana – autor tiež udeľuje Poskytovateľovi časovo neobmedzenú a bezodplatnú licenciu na používanie tohto obsahu a s tým spojené majetkové práva, pokiaľ sa Poskytovateľ a autor nedohodnú inak.
 • Rozširovanie a zverejňovanie obsahu Portálu na iných webových portáloch alebo médiách a vytvorenie rozmnoženín Portálu je možné len so súhlasom Poskytovateľa.
 • Poskytovateľ týmto informuje všetkých svojich spotrebiteľov, že pokiaľ Spotrebiteľ usúdi, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, spory s Poskytovateľom môže riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a to nasledovne:
 1. prostredníctvom európskej platformy

alebo

 1. obrátiť sa na príslušné slovenské orgány podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.

Postup riešenia pre spotrebiteľa je nasledovný:

Spotrebiteľ obráti na Poskytovateľa písomnou formou. Ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu Spotrebiteľ od Poskytovateľa neobdrží odpoveď, alebo ak odpoveď bude zamietavá, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže Spotrebiteľ podať do 1 mesiaca od doručenia zamietavej odpovede od Poskytovateľa alebo odo dňa uplynutia 30 dňovej lehoty, ktorú mal na odpoveď Poskytovateľ.

Príslušným orgánom na riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia (Spotrebiteľ sa môže informovať o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré Spotrebiteľ nájde v zozname Ministerstva hospodárstva na ich webovej stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

3. OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Poskytovateľ prostredníctvom Portálu www.muderesovy.sk zabezpečuje predaj týchto produktov a služieb:

 • Predaj školení a konferencií
 • Predaj video školení, e-bookov
 • Predaj vzdelávacích a voľnočasových kurzov

3.1.            SEMINÁRE, ŠKOLENIA,KONFERENCIE, KURZY ďalej len „vzdelávacie podujatie“

3.1.1.         K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o vzdelávacie podujatie vyplní prihlášku na www.mudresovy.sk alebo ju odošle  prostredníctvom e-mailu na adresu herna@mudresovy.sk, alebo ju odovzdá osobne vyplnenú lektorke kurzu. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Meno a priezvisko dieťaťa a rodiča, e-mailovú adresu a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy. Odoslaním vyplnenej prihlášky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky, a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.1.2.         K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o vzdelávacie podujatie vyplní elektronický formulár tlačidlom „Prihlásiť sa“ umiestnený na Portáli www.mudresovy.sk alebo vyplní prihlášku na mieste osobne. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailovú adresu a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov a odošle vyplnenú prihlášku pomocou ikony „Odoslať prihlášku“ alebo ju odovzdá osobne lektorke. Odoslaním vyplnenej prihlášky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.1.3.         Po prijatí prihlášky Užívateľ  Poskytovateľovi zaplatí účastnícky poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa. Poskytovateľ zašle Užívateľovi emailom prihlášku-organizačné pokyny a pravidlá kurzu spolu s harmonogramom podujatia a ďalšie informácie o vzdelávacom podujatí.

3.1.4.          K uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom môže dôjsť samotnou účasťou Užívateľa na školení, seminári, workshope alebo konferencii bez predchádzajúcej registrácie prostredníctvom podpísania prihlášky. V takomto prípade Užívateľ vyplní prihlášku v mieste konania školenia a faktúra/príjmový doklad za účasť na školení mu bude vystavená/ý na mieste.

3.1.5.         Účastnícky poplatok zahŕňa: vzdelávací kurz, voda, citronáda, čaj.

3.1.6.         Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť za poskytované služby cenu uvedenú v zálohovej faktúre, najneskôr k dátumu jej splatnosti, pričom dňom úhrady sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.

3.1.7.         Užívateľ uhradí kurz prostredníctvom www.mudresovy.sk, prostredníctvom internet bankingu  prevodom na účet firmy MK-Eko s.r.o. alebo osobne hotovosťou najneskôr na prvej/otvorenej lekcií kurzu, na ktorý sa prihlásil.

3.1.8.         Užívateľovi je záväzne rezervované miesto na kurze až dňom úhrady, pričom dňom úhrady sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.

3.1.9.         Užívateľ odkliknutím políčka „súhlasím s obchodnými podmienkami“ v prihláške alebo google formulári súhlasí s obchodnými podmienkami a uzatvára zmluvu o poskytovaní služby. Týmto  súhlasom zároveň užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy bez oplatku a je zaviazaný uhradiť poplatok za kurz v stanovenom termíne.

3.1.10      Užívateľ nemôže bezplatne odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol poučený o obchodných podmienkach a prevádzkovom poriadku a o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy .

3.1.11. Užívateľovi sa suma za kurz nevracia a vymeškané hodiny sa neodpočítavajú zo sumy nasledujúceho kurzu. Zrušenia účasti na kurze po jeho úhrade je možné, ale súčasťou rušenia účasti je storno poplatok uvedený vo VOP bod č.7.

3.2  VIDEOŠKOLENIA

3.2.1       Za účelom sprístupnenia služby Video školenia sa Užívateľ zaregistruje na Portáli Poskytovateľa v sekcii www.mudresovy.sk v sekcii „kurz online“. Pri registrácii zadá svoju emailovú adresu a heslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov.

3.2.2       K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ vyplní elektronický formulár „Objednávka kurzu online“ umiestnený na Portáli www.mudresovy.sk. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailovú adresu a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov a odošle vyplnenú objednávku pomocou ikony „Potvrdiť objednávku“. Odoslaním objednávky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.2.3       Po prijatí objednávky Poskytovateľ obratom zašle Užívateľovi potvrdenie prijatia objednávky spolu s faktúrou, ktorá obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade faktúry.

3.2.4       Po uhradení poplatku a jeho pripísaní na účet poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi notifikačný e-mail, prostredníctvom ktorého bude Užívateľovi video školenie sprístupnené k videniu.  Video školenie si Užívateľ môže pozrieť  počas obdobia zverejneného pri konkrétnom video školení.

3.2.5       Na bezchybné sprístupnenie a sledovanie video školenia je nevyhnutné mať k dispozícii dobré internetové pripojenie (najlepšie neobmedzený prístup) a počítač s operačným systémom Windows XP a vyšší, MAC OS, Linux a pokročilý internetový prehliadač.

3.2.6       Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za poskytované služby, ktorá je uvedená v zálohovej faktúre najneskôr k dátumu jej splatnosti, pričom dňom úhrady sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.

4. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

4.2  ŠKOLENIA A KONFERENCIE

4.2.1       Cena za poskytovanie služby Užívateľovi je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na Portáli Poskytovateľa www.mudresovy.sk

4.2.2       Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník – výšku, štruktúru cien za podmienok uvedených vo VOP, z dôvodov ako sú predovšetkým: organizačné zmeny z dôvodu zmeny lektora(ov), termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

4.2.3       Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne vystaví preddavkovú faktúru, na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na adresu Užívateľa, ktorá je uvedená v prihláške. Po uhradení vyfakturovanej čiastky a jej pripísaní na účet poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi daňový doklad na adresu uvedenú v prihláške.

4.2.4       Všetky ceny uvedené za poskytovanie služieb a produktov sú bez DPH. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

4.3  VIDEOŠKOLENIA

4.3.1       Cena za poskytovanie služby Užívateľovi – sprístupnenie videoškolenia je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na Portáli Poskytovateľa www.mudresovy.sk

4.3.2       Po prijatí objednávky Poskytovateľ obratom zašle Užívateľovi potvrdenie prijatia objednávky spolu s faktúrou, ktorá obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade faktúry.

4.3.3       Po uhradení poplatku a jeho pripísaní na účet poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi notifikačný e-mail, prostredníctvom ktorého bude Užívateľovi video školenie sprístupnené k videniu.  Video školenie si Užívateľ môže pozrieť  počas obdobia zverejneného pri konkrétnom školení.

4.4  Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za poskytované služby, ktorá je uvedená v zálohovej faktúre najneskôr k dátumu jej splatnosti, pričom dňom úhrady sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.2  Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť v prihláške a objednávke pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Poskytovateľovi.

5.3  Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas školení a konferencií riadiť pokynmi Poskytovateľa.

5.4  Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť obchodné podmienky poskytovania služby, cenník a kódexy, reklamačný protokol a pravidlá kurzov.

5.5  Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania služby zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu Užívateľa k produktu a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi Poskytovateľom a  Užívateľom ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5.6  Užívateľ (spotrebiteľ – fyzická osoba) súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom ako správcom podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje Užívateľ poskytol pri vyplnení prihlášky alebo objednávky, alebo ich Poskytovateľ získal v rámci registrácie Užívateľa k prístupu služby .

5.7  Užívateľ potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie uvedeného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov v zákonnom rozsahu tretiu osobu.

 • Užívateľ súhlasí s tým, že mu poskytovateľ bude na jeho emailovú adresu uvedenú v prihláške a/alebo objednávke organizačné informácie, informácie o zmene v poskytovaní služieb, ako aj zasielať obchodné oznámenia v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a odmietnuť zasielanie obchodných oznámení písomne alebo prostredníctvom telefonických kontaktov uvedených na webových stránkach Poskytovateľa.
 • Užívateľ, ktorý sa na školení/konferencii zúčastní, súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na vzdelávacom podujatí vyhotovovať fotografické, filmové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy s Užívateľom a používať ich na propagačné a marketingové účely.
 • Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ takto získané obrazové a zvukové záznamy z priebehu školenia/konferencie môže upravovať, pracovať s nimi, spájať s inými záznamami a dielami a takisto ich môže uverejňovať vo svojich marketingových a propagačných materiáloch a na ďalších internetových portáloch.
 • Užívateľ súhlasí, že za takto použité obrazovo-zvukové záznamy nevzniká Užívateľovi žiadny finančných, materiálny alebo iný nárok.
 • Užívateľ zaslaním objednávky (prihlášky) dáva súhlas na zasielanie informačných e-mailov od Poskytovateľa.
 • Pri zrušení školenia/konferencie/kurzu zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu školenia/konferencie má Užívateľ právo po dohode s lektorom kurzu presunúť zaplatenú cenu na úhradu iného školenia/konferencie/kurzu. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia, času školenia/ kurzu, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesto, programu a lektora školenia/konferencie/kurzu.
 • Užívateľ berie na vedomie, že pri používaní Portálu bude rešpektovať a dodržiavať všetky platné právne predpisy a vyvaruje sa akýchkoľvek zásahov do autorských práv a práv duševného vlastníctva. Užívateľ berie na vedomie, že za porušenie autorských alebo iných práv chránených zákonom môže byť postihnutý podľa platných právnych predpisov.
 • PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
  • Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky dostupné organizačné informácie o školení alebo konferencii do 1.dňa konania školenia/konferencie/kurzu elektronicky na adresu Užívateľa.
  • Poskytovateľ poskytne Užívateľovi prístup k video školeniu Užívateľovi najneskôr do 3 hodín odo dňa úhrady faktúry.
  • V prípade zrušenia konania školenia/konferencie/kurzu z dôvodu vyššej moci sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Užívateľovi, ktorý nemôže po opätovnom obnovení kurzu z vážnych zdravotných dôvodov v kurze pokračovať, náhradné plnenie ako je účasť na inom školení/konferencii/kurze formou vouchera Užívateľa do termínu, ktorý určí poskytovateľ.
  • Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a týchto VOP a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.
  • V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Poskytovateľovi znemožňujú zabezpečiť školenie/konferenciu/kurz, program školenia/konferencie alebo lektora(ov)/prednášajúceho(ich) podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu elektronicky zaslaním oznámenia na uvedenú adresu Užívateľa alebo telefonickým oznámením.
  • Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie/konferenciu/kurz v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho školenia/konferencie.
  • Zmeny poskytovania služby, VOP a dátum účinnosti týchto zmien a VOP bude Užívateľovi oznámené elektronicky a to zverejnením na Portáli Poskytovateľa (mudresovy.sk) alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na kontaktnú adresu Užívateľa. Ak Užívateľ najneskôr sedem dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
  • Užívateľ má právo zmluvu s Poskytovateľom formou doporučeného listu vypovedať do troch dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP.
  • Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby – školenia, konferencie, video školenia, kurzu z vážnych dôvodov bez súhlasu Užívateľa. Zmenu bezodkladne Užívateľovi oznámi písomnou formou prostredníctvom e-mailu.
  • Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na svojich produktoch, službách a www stránkach reklamu a to aj reklamu kontextovo cielenú.
 • ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE
  • Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím školenia/konferencie/kurzu od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie účasti:
 • 30% z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, kurzu
 • 50% z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky 13-7 dní pred dňom konania seminára , kurzu
 • 100% účastníckeho poplatku pri stornovaní 6 a menej dní pred začatím seminára, kurzu
  • V prípade, že Užívateľ, ktorý si účasť na školení/konferencii/kurze objednal sa daného vzdelávacieho podujatia nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu, nemá Užívateľ nárok na vrátenie ceny za školenie. Užívateľ ale môže na objednanom školení zastúpiť náhradník, ktorého si nájde užívateľ ak bude nástup na kurz náhradníka odsúhlasený  firmou MK-EKO s.r.o. alebo O.Z. Múdre sovy
 • DOBA TRVANIA ZMLUVY
  • Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú a to konkrétne počas konkrétnej dĺžky trvania školenia/seminára/kurzu/online kurzu,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  • V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu, majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.
  • Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
  • Minimálna dĺžka užívacích práv je stanovená dĺžkou konkrétneho školenia/seminára/kurzu/online kurzu a to spravidla 8týždňov-12mesiacov.
  • Všetky vyfakturované a neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy budú vyrovnané najneskôr do termínu začatia platnosti zmluvy.
  • Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia Užívateľa na používanie služby.
 • ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU
  • Užívateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa majú informatívny charakter a že Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto informácií.
  • Poskytovateľ zodpovedá za umožnenie prístupu k plateným produktom alebo službám (video školenia) v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP.
  • Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených a neplatených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.
  • Zodpovednosť Poskytovateľa voči Užívateľovi v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane Poskytovateľa je obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby. Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby.
 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  • Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
  • Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Poskytovateľa mudresovy.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.
  • Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

10.5.Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

Príloha č.: 1

Vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte a odošlite formulár poštou*na nižšie uvedenú korešpondenčnú adresu alebo emailom na emailovú adresu**

*MK-EKO s.r.o.,

Nová 4410/15, 97404 Banská Bystrica – mestská časť Fončorda.

**herna@mudresovy.sk

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na službu:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(tu uveďte názov seminára /konferencie/ video školenia /kurzu)

V termíne ………………………………………………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dátum…………………………………………………………………………..

Podpis spotrebiteľa …………………………………………………………

Podpis len v prípade, ak formulár zasielate poštou, alebo podávate inak v listinnej podobe

Menu