Prevádzkový poriadok

MK – EKO s.r.o. so sídlom na Nová 4410/15 v Banskej Bystrica, 97404

O.Z. Múdre sovy, so sídlom na Jilemnického 13, Banská Bystrica, 97404

I             Definície

 1. MK – EKO s.r.o. vznik 8.októbra 2013, Obchodný register okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 25161/S, ICO: 47458461, DIC: 2023882201
 2. O.Z. Múdre sovy – dátum registrácie MV SR 6.11.2018,  číslo spisu VVS/ 1-900/90 -54763,  IČO: 52032949
 3. Člen a klient – fyzická osoba, ktorá je registrovaným členom občianskeho združenia O.Z. Múdre sovy alebo zaplatil kurzovné a je klientom firmy MK -EKO s.r.o.

II           Úvodné ustanovenia

 1. Súhlas s prevádzkovým poriadkom je podmienkou pre vstup do kurzov centra Múdre sovy, ktoré prevádzkuje firma MK-EKO s.r.o. a využívania služieb poskytovaných touto firmou.
 2. Člen občianskeho združenia Múdre sovy centrum a klient firmy MK-EKO s.r.o. je oprávnený užívať služby poskytované firmou MK-EKO s.r.o., ktoré sú aktuálne dostupné. Služby je možné využívať po riadnom zaplatení ceny školenia/seminára/kurzu/online kurzu. Členovi O.Z. Múdre sovy a klientovi firmy MK- EKO s.r.o. môže byť odopretý vstup v prípade, že by hrozilo prekročenie kapacity.

III          Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia členov

 1. Firma MK-EKO s.r.o. je povinná zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. V priestoroch je zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody.
 2. V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom

IV          Pokyny pre členov

 1. Člen môže využívať služby O.Z. Múdre sovy za predpokladu, že riadne zaplatil členské.(ďalej len „člen“ )
 2. Klient môže využívať služby firmy MK-EKO s.r.o. za predpokladu, že riadne zaplatil kurzovné podľa cenníka zverejneného  na www.mudresovy.sk . (ďalej len klient)
 3. Deti členov, t.j. maloletí do dovŕšenia 6 roku veku sa môžu pohybovať v priestoroch prevádzky len v sprievode rodičov alebo opatrovníkov. Člen/klient zodpovedá za deti počas celej ich prítomnosti v prevádzke MK -EKO s.r.o. ani O.Z. Múdre sovy nezodpovedá za prípadné škody na zdraví alebo majetku spôsobené deťmi členov. Rodičia a opatrovníci sú plne zodpovední za svoje deti počas celého času stráveného v priestoroch, ktoré má firma MK- EKO s.r.o. v prenájme. Deti sa nesmú pohybovať samé, nikdy nesmú byť bez dozoru! V prípade potreby sa vzdialiť je člen povinný požiadať personál o dozor dieťaťa.
 4. Vstup do priestorov prevádzky je možný len v plnom zdravý člena/klienta a jeho dieťaťa v čistej obuvi a čistom odeve. Pokiaľ člen/klient nedodrží bod. 4 tohto odseku O.Z. Múdre sovy a Firma MK-EKO si vyhradzuje právo člena /klienta z lekcie/kurzu vylúčiť a musí opustiť priestor a nemá nárok na žiadnu náhradu. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené odkladacie priestory. Odkladacie priestory v rámci prevádzky nie sú určené na odkladanie cenností.
 5. Ak člen/klient  pri využívaní služieb O.Z. Múdre sovy a firmy MK-EKO s.r.o. používa cvičebné nástroje, je povinný používať ich vhodným spôsobom resp. v súlade s inštrukciami inštruktora.
 6. Člen/klient  využíva služby O.Z. Múdre sovy a MK- EKO s.r.o.  na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku O.Z. Múdre sovy a MK-EKO s.r.o. nezodpovedá.
 7. V priestoroch prenajatých firmou MK-EKO s.r.o. je zákaz fajčiť.
 8. Do priestorov firmy MK- EKO s.r.o. je zakázané vstúpiť pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Rovnako je zákaz vstupu do priestorov O.Z. Múdre sovy a MK-EKO s.r.o.  v špinavom odeve resp. obuvi resp. v nevhodnom odeve. V takom prípade je  O.Z. Múdre sovy a MK-EKO s.r.o.  oprávnené člena do priestorov nevpustiť resp. člena vylúčiť.
 9. V priestoroch prevádzky je člen povinný dodržiavať slušné správanie, zohľadňujúc, že O.Z. Múdre sovy a MK-EKO s.r.o. združuje najmä, nie však výlučne, rodičov s deťmi v predškolskom a školskom veku. V prípade, ak člen nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode 8., rovnako tak v prípade, ak svojim konaním ohrozuje, ruší alebo obmedzuje iných členov  O.Z. Múdre sovy a MK-EKO s.r.o. je oprávnené vyzvať člena /klienta na opustenie priestorov a člen je povinný tejto výzve vyhovieť.

V            Kurzy, platba

 1. Kurzy sa platia na 1. otvorenej lekcií kurzu a to hneď po jej skončení hotovosťou. Ak však člen/klient nepríde na prvú/otvorenú lekciu zaplatí v prípade všetkých kurzov v dátum prvej otvorenej lekcie kurzu na účet SK067500 0000 0040 2703 7776  k platbe poprosíme fakturačné údaje Vaše meno dospelej osoby adresu trvalého bydliska, priezvisko dieťaťa a názov kurzu. Ak sa otvorená lekcia v čase prihlasovania člena/klienta neorganizuje, nový klient/člen kurz zaplatí cez účet 7 dní pred začatím kurzu. Ak na kurz chodíte a prihlasujete sa na pokračovanie kurzu cenu je potrebné zaplatiť 14 dní pred začatím nového kurzu.
 1. Vo výnimočných situáciách môže člen O.Z. a klient firmy MK-EKO s.r.o. uhradiť členské/kurzovné za kurz na splátky a to len ak o to požiada písomnou formou. Splátky budú schválené len rodičovi, ktorý uhradil predchádzajúci kurz načas a v stanovenej sume. Následne je povinný uhradiť splátky za členské/kurz v lehote stanovenej v písomnej dohode formou mailovej komunikácie a to najviac v dvoch splátkach v dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch.
 2. Peniaze za uhradený kurz/členské sa nevracajú, v prípade štátnej karantény z dôvodu covid 19 sa nahrádzajú lekcie online formou alebo v najväčšej možnej miere osobne po skončení zákazu vychádzania, alebo obmedzenému počtu klientov, ktorý majú Vážne zdravotné dôvody a nemôžu si nahradiť lekcie osobne po skončení karantény sa lekcie nahradia voucherom na služby centra Múdre sovy.

VI          Kurzy prihlasovanie a účasť na nich

 1. Člen sa môže prihlásiť buď na celý kurz z aktuálnej ponuky, alebo na jednu otvorenú lekciu. Člen berie na vedomie, že v prípade zvýšeného záujmu o kurzy je O.Z. Múdre sovy a MK-EKO s.r.o. oprávnené uprednostniť člena, ktorý má ihneď záujem uhradiť celý kurz.
 2. Člen sa prihlasuje na jednotlivé kurzy prostredníctvom prihlášky alebo cez formulár dostupný na webovej stránke www.mudresovy.sk. Po odoslaní prihlášky systém  potvrdí prijatie prihlášky, informuje člena o výške členského poplatku pre O.Z. prípadne ceny kurzu pre s.r.o.,  platobných údajoch a predbežne rezervuje miesto na kurze. Miesto na kurze je predbežne rezervované po dobu 3 dní. V prípade, že člen nezaplatí členské v lehote do 3 dní, predbežná rezervácia miesta na kurze zaniká. Rezervácia je definitívne platná až po úhrade členského./kurzovného.
 3. Jednotlivé kurzy v ponuke  O.Z. Múdre sovy a MK-EKO s.r.o. sú  rozvrhnuté na určitý počet lekcií v závislosti od druhu kurzu. O.Z. Múdre sovy a MK-EKO s.r.o.  sa zaväzuje zrealizovať počet hodín v kurze, za ktoré si člen riadne zaplatil, ideálne v časovo naplánovanom intervale. V prípade že O.Z. Múdre sovy a MK-EKO s.r.o. nie je umožnené realizovať kurzy, a tie môžu byť na nejaký čas prerušené,  O.Z. Múdre sovy a MK-EKO s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť dohodnutý počet lekcií po opätovnom začatí prevádzky. Člen berie na vedomie že v takomto prípade môže kurz prebiehať aj v čase, na ktorý nebol pôvodne naplánovaný.
 4. Dĺžka lekcie závisí od typu kurzu. Člen berie na vedomie, že inštruktor kurzu je oprávnený lekciu primerane skrátiť, avšak len v prípade ak je kurz zameraný na prácu s deťmi a ich pozornosť je zjavne oslabená.
 5. Člen, ktorý sa zúčastňuje kurzu Angličtina pre deti, je povinný dostaviť sa na kurz v dostatočnom časovom predstihu pred začatím lekcie za účelom prípravy dieťaťa na lekciu. Pre opätovné neskoré príchody, ktoré vyrušujú deti vo výučbe, môže lektorka dieťa z kurzu vylúčiť.

VII        Odhlasovanie lekcií/ kurzov

 1. Z lekcie počas uhradeného kurzu sa rodič odhlasuje cez systém Calendiari, do ktorého dostane prístup po uhradení poplatku za kurz.
 2. Ak chce člen/klient kurz ukončiť kurz a následne v ďalšom už nepokračovať z kurzu Angličtina a Herňa s prvkami Montessori sa odhlasuje každý člen výhradne mailom cez herna@mudresovy.sk a to 14 dní vopred pred termínom, od ktorého už nebude chodiť.
 3. Ukončenie účasti na kurze Sovíčatá bez mamy nahlasuje rodič výhradne mailom cez herna@mudresovy.sk a to 30 dní vopred pred termínom, od ktorého už nebude na kurz chodiť.

VIII      Absencie a náhradné lekcie

 1. Každý člen má po zaplatení polročného kurzu Angličtina alebo Herňa s prvkami Montessori načas má rodič nárok na 2 náhradné hodiny ak sa odhlási zo systému do 20:00 hodiny predošlého dňa ak chýbal  z dôvodu
 2. V prípade, že práve prebieha len jeden kurz Vášho druhu, lektorka kurzu vypíše vopred koncom kurzu dva termíny náhradných hodín (mimo stanoveného dňa kurzu )

3.V prípade skrátených kurzov a to Angličtina alebo Herňa s prvkami Montessori načas počas covid 19 máte výnimočne nárok na 2 náhradné lekcie aj počas skrátených kurzov, ktoré majú 10 lekcií.

 1. Ak v centre prebiehajú dve skupinky Vášho kurzu môžete si nahradiť 2 absencie kurzu Angličtina alebo Herňa s prvkami Montessori cez systém z názvom Calendiari, svoju absenciu odkliknete a zároveň sa môžete prihlásiť na náhradnú lekciu, kde svieti voľné miesto.
 2. V prípade kurzu Sovíčatá bez mamy platí, že sa náhradné lekcie poskytujú len v prípade fungovania dvoch skupín rovnakého kurzu, pričom lektorky môžu byť rôzne. V prípade, že prebieha len jedna skupina, ktorú si užívateľ uhradil, užívateľ má nárok za svoje absencie v danom mesiaci na presun sumy max. 10,-Eur/mesačne  do nasledujúceho mesiaca ak chýbal na kurze z dôvodu choroby. Z posledného mesiaca sa suma za absencie nevracia.
 3. Každý člen dostanete od nás prístupové údaje do Calendiari počas Vášho kurzu, ktoré bude používať buď len na odhlasovanie absencií pre informovanie lektorke, alebo aj na prihlasovanie na náhradné lekcie.
 4. Každý člen dostane po uhradení kurzu Angličtina alebo Herňa s prvkami Montessori informácie, či budú náhradné lekcie prebiehať v dvoch náhradných termínoch stanovených lektorkou alebo sa bude na náhradné lekcie objednávať cez online systém Calendiari.
 5. Ak máte viac detí a viac ako 3 absencie môžete jednorázovo prísť na náhradnú/klasickú lekciu aj s druhým vlastným  dieťatkom (ktoré nie je na kurz zapísané) a nahradiť si absenciu týmto spôsobom. Toto je možné po dohode s lektorkou vopred (ak to daný počet detí momentálne dovoľuje)
 6. Suma za vymeškané hodiny sa nevracia ani neodpočítava s ďalšieho kurzu.
 7. O.Z. Múdre sovy ani firma MK- EKO s.r.o. nezodpovedá za dostupnosť voľných miest na náhradné hodiny, pokiaľ je chod kurzu obmedzený počtom detí a vhodným vekom dieťaťa na jednej hodine a nie je umožnené nastaviť vždy jedno voľné miesto navyše v skupinke na čerpanie náhradnej hodiny.

VIIII     Pravidla počas pandémie

Člen berie na vedomie, že pokiaľ sa nebude môcť z akýchkoľvek dôvodov kvôli pandemickej situácii kurzu zúčastňovať dlhšiu dobu, z akéhokoľvek dôvodu a súčasne  bude O.Z. Múdre sovy a firme MK- EKO s.r.o. bude umožnené kurzy realizovať,  O.Z. Múdre sovy a firma MK- EKO s.r.o.  nezodpovedá za realizáciu náhrady za jeho vymeškané hodiny a člen si nemá nárok žiadať žiadnu formu náhrady za vymeškané hodiny, ani návrat peňazí za kurz či členské. Toto pravidlo platí aj po skončení pandémie ak absenciu spôsobili iné dôvody.

X            Vyhotovovanie záznamov z kurzov

 1. Člen berie na vedomie, že  O.Z. Múdre sovy a firmy MK- EKO s.r.o.  môže vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy ako aj obrazové snímky z jednotlivých aktivít O.Z. Múdre sovy a firmy MK- EKO s.r.o.
 2. Člen uhradením členského poplatku udeľuje O.Z. Múdre sovy a firme MK- EKO s.r.o.  súhlas (licenciu) na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa pre účely propagácie činnosti  pre O.Z. Múdre sovy a firmy MK- EKO s.r.o. pre účely účasti  O.Z. Múdre sovy a firmy MK- EKO s.r.o. na akýchkoľvek súťažiach alebo projektoch, vrátane možnosti použitia obrazových a zvukových záznamov a obrazových snímok v televíznych a printových médiách ako aj uloženia obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa na webovej stránke O.Z. Múdre sovy a firmy MK- EKO s.r.o.
 3. Člen je oprávnený kedykoľvek súhlas na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa vziať späť a O.Z. Múdre sovy a firmy MK- EKO s.r.o. je povinné v tomto prípade takýto obrazový a zvukový záznam (prípadne jeho časť) alebo obrazovú snímku (prípadne jej časť) so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa odstrániť.

XI          Ochrana osobných údajov

 1. Člen vyplnením Registračného formuláru „Prihláška“ a následným potvrdením registrácie člena, ako dotknutá osoba a zároveň ako zákonný zástupca dotknutej osoby, vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby na účely uvedené vo formulári označenom ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“.

XII        Záverečné ustanovenia

 1.  Vzťahy člena a O.Z. Múdre sovy a firmy MK- EKO s.r.o. sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom, stanovami  O.Z. Múdre sovy a firmy MK- EKO s.r.o. všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. O.Z. Múdre sovy a firmy MK- EKO s.r.o. si vyhradzuje právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na www.mudresovy.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať mailom na herna@mudresovy.sk

 

Menu