Zásady ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste našim klientom, účastníkom webinára, seminára, workshopu, individuálnych konzultácií, odberateľom noviniek alebo ste ‘len’ návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je firma MK-EKO s.r.o.

so sídlom:  Nová 4410/15, Banská Bystrica, 97404 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
adresa: Nová 15, B.Bystrica, 97404

IČO: 47458461, DIČ 2023882201
Kontaktné údaje: herna@mudresovy.sk

Prehlásenie:

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, a teda že:

 • spracúvame vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme:

Na poskytnutie poradenských, konzultantských, školiacich služieb a komunikáciu s Vami

 • číslo a e-mail

Pre poskytnutie prístupu k našim elektronickým produktom a službám

Meno, priezvisko a e-mail

Na zaslanie e-booku a iných elektronických produktov

 • e-mailovú adresu

Na vygenerovanie a zaslanie prístupov do aplikácií a členskej sekcii:

 • meno a priezvisko a e-mail

Na zaslanie pozvánky na nami organizované aktivity akcie

 • e-mail

Cenové ponuky a dopyty z webových formulárov

 • Meno a priezvisko
 • Vek
 • Telefónné číslo
 • E-mail

Newsletter

 • E-mail

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme (platí pre e -shop)

Prihlásenie
na webstránku

 • E-mail
 • Heslo

Registrácia
a nákup na webstránke

 • Meno a priezvisko
 • Vek
 • Adresa dodania
 • Telefónne číslo
 • E-mail

Fakturácia
a ekonomické náležitosti

 • Obchodný názov
 • Fakturačná adresa
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH

Newsletter

Môžete sa prihlásiť k odoberaniu newslettera poskytnutím osobných údajov a tým vyjadríte súhlas s ich spracovaním na tieto marketingové účely (informácie o akciách, novinkách, výpredajoch, či súťažiach). Pre odhlásenie sa z odberu newslettera môžete požiadať kedykoľvek zaslaním emailu.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov.

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk.

Pokiaľ ste absolvovali niektorú z našich vzdelávacích aktivít, alebo si objednáte niektorý z našich webinárov, e-bookov, PDF súborov, MP3 audionahrávok alebo online programov (či už platených alebo zadarmo), vnímame oprávnený záujem posielať vám naše novinky z oblasti osobného rozvoja, pretože dôvodne predpokladáme, že vás tieto informácie zaujímajú.

Ak ste našim klientom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 7 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim klientom, zasielam vám informačné e-maily len na základe vášho súhlasu, po dobu 7 rokov od udelenia. Súhlas mi vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu
v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu.

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Tento sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Spracovanie a použitie fotografickej dokumentácia, referencie.

Len na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, videá, referencie, spätné väzby a pod. na našich stránkach, záznamy zo živých aktivít, seminárov, workshopov a pod., a to dovtedy, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovávania alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme
a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

 • Zabezpečeným prístupom do počítačov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do telefónov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozosielanie (zabezpečené menom
  a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https)
 • Pravidelnou aktualizáciou softvéru.
 • Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo
v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: – právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov

 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
 • právo na prístup k údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo vniesť námietku
 • právo na podanie sťažnosti
 • právo na prenos údajov

Právo na doplnenie a opravu

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu herna@mudresovy.sk  a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy herna@mudresovy.sk

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
 • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne
 • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
 • Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

Právo na obmedzenie spracúvania

 • Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:
 • namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
 • spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
 • namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú zmluvne povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Analytické Cookies

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

Služba Google Analytics  je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:
– prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
– remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
– rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podrobne o Cookies

Pri návšteve a prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Informácie zhromažďované pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, pokiaľ sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Službu Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies sú následne spoločnosťou Google Inc.
v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Službu Facebook Pixel, prevádzkovanú spoločnosťou Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Poskytnutie údajov tretí stranám

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou .

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

 • Správca absencií užívateľov na kurzoch a správca náhradných lekcií užívateľov- firma ELMEO s.r.o., Lipová 1947/7, Žilina, 01001
 • Správca webovej stránky – MK-EKO s.r.o., Nová 4410/15, B.Bystrica
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Hosting pre webovú stránku – WebSupport, s.r.o., Webhouse, Paulínska 20, Trnava
 • Facebook pixel (marketing), Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Analytics (štatistiky návštevnosti webu), Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Externá účtovná firma – I-sys s.r.o., Mlynská 42, SelceTieto zásady spracúvania osobných údajov platia od 8.8.2021

 

 

 

 

Menu